Ethische code

Muziektherapeuten die lid zijn van de Beroepsvereniging van Muziektherapeuten (BMT vzw) verbinden zich ertoe zich te houden aan de Ethische Code. Dit houdt in dat de muziektherapeut een persoonlijke verantwoordelijkheid draagt zowel over het muziektherapeutisch werk dat hij verricht als over de muziektherapeutische relatie die hij aangaat met cliënten. Deze Ethische Code dient om cliënten te beschermen tegen onethische praktijken, om leden richtlijnen te geven in de uitoefening van hun beroep en als basis voor alle ethische codes van betrokken organisaties binnen de EMTC.

Artikel 1: Toepasbaarheid

1.1

De Ethische Code van BMT vzw is gebaseerd op deze van de EMTC.

1.2

De Ethische Code van EMTC en BMT vzw zijn van toepassing op alle individuele professionele leden.

1.3

De Ethische Code van BMT vzw hanteert een definitie van muziektherapie die strookt met de klinische praktijk binnen de eigen vereniging.

 

Artikel 2: Doel

2.1

Eerste doel van de Ethische Code is bescherming van cliënten tegen onethische praktijken alsook het verzekeren dat het welzijn van cliënten ten allen tijde voorrang krijgt op elke andere overweging.

2.2

Elk ander doel van de Ethische Code zal direct of indirect in functie staan van het hierboven beschreven eerste doel.

2.3

Het bovengenoemde doel is prioritair. Andere gewettigde doelen zijn: bescherming, welzijn en professionele ontwikkeling en evolutie van zowel de leden als het beroep en de erkenning van de titel van ‘muziektherapeut’.

 

Artikel 3: Algemene professionele plichten

3.1

De muziektherapeut handelt naar de overeengekomen kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op zijn specifieke rol.

3.2

De muziektherapeut voldoet aan alle relevante vereisten zowel op lokaal, nationaal als Europees vlak.

3.3

De muziektherapeut engageert zich voor geen enkele beroepsmatige uitoefening die hem doet verzaken aan de vereisten van het eerste doel, met name het behartigen van de privacy en de belangen van de cliënt.

3.4

De muziektherapeut zet zich in om zijn professionele kennis en vaardigheden te onderhouden en uit te breiden; dit o.a. in de vorm van geschikte opleidingen, studiedagen, groepssupervisies en supervisies.

 

Artikel 4: Specifieke verantwoordelijkheden t.o.v. cliënten

4.1

De muziektherapeut is zich bewust van een zekere mate van afhankelijkheid inherent aan een muziektherapeutische relatie. Hij zal nooit handelen uit eigenbelang, d.i. emotioneel, seksueel, sociaal of economisch belang.

4.2

De muziektherapeut werkt op basis van een expliciete overeenkomst met de cliënt en/of zijn bevoegde.

Dit omvat:

- De muziektherapeutische werkwijze

- Het verloop en de kostprijs van de behandeling

- Een verduidelijking van het beroepsgeheim van de muziektherapeut ten aanzien van de cliënt, die al dan niet kadert binnen de wet op kinderbescherming.

4.3

De muziektherapeut wordt vereist geen cliënten te behandelen wiens specifieke therapeutische noden buiten de competentie van de muziektherapeut liggen. Zo ook zal hij geen technieken gebruiken die buiten zijn vakgebied vallen.

4.4

Er wordt enkel een behandeling gestart naar aanleiding van een doorverwijzing of eigen hulpvraag.  De muziektherapeut gaat niet actief op zoek naar cliënten, noch verschaft hij misleidende informatie om cliënten te werven.

4.5

De muziektherapeut is verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de cliënt tijdens de sessies.  De muziektherapeut vraagt na of er specifieke aandoeningen zijn waarbij medische bijstand of aangepast materiaal noodzakelijk kan zijn.

4.6

De muziektherapeut laat geen sessies, supervisies, vormingen en/of  onderzoek  doorgaan indien hij er mentaal of fysiek niet toe in staat is.

4.7

De muziektherapeut beschikt over een eigen professionele verzekering, indien hij niet verzekerd wordt op de plaats van tewerkstelling

 

Artikel 5: Verantwoordelijkheden t.a.v. studenten, stagiairs en supervisandi

5.1

Individuele of groepsmuziektherapiesessies van muziektherapiestudenten worden niet gegeven door een persoon betrokken bij de theoretische opleiding, supervisie of stage van die studenten.

5.2

Bij twijfel over de ontwikkeling van de student tot een bekwaam muziektherapeut is het team of de opleidingsinstelling verplicht zowel de student als de juiste autoriteit hiervan op de hoogte te brengen.

5.3

Verantwoordelijken van opleiding, stage, supervisie vertrouwen de student geen klinische verantwoordelijkheid toe zonder gepaste supervisie.

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

6.1

De muziektherapeut gaat vertrouwelijk om met informatie van een cliënt verworven tijdens het muziektherapeutische proces.

Uitzonderingen:

Algemene informatie die strikt noodzakelijk is voor verdere behandeling van de cliënt kan gedeeld worden met geschikte deskundigen.

Mits toelating van de betrokken cliënt en/of zijn bevoegde, kan informatie gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden met studenten, die bij deze gebonden zijn aan hetzelfde beroepsgeheim als de muziektherapeut.

Mits toelating van de betrokken cliënt en/of zijn bevoegde mag geanonimiseerde informatie gepubliceerd of gepresenteerd worden als onderdeel van een casusbeschrijving of een onderzoeksproject.

Wanneer het gerecht of de wet het vereist, moet in het geval van een kind of minderjarige, relevante informatie vrijgegeven worden aan de kinderbeschermingsautoriteiten.

 

Artikel 7: Onderzoek

7.1

Bij elk onderzoek waarbij cliënten direct of indirect betrokken zijn, wordt voorrang gegeven aan hun persoonlijke belangen en hun veiligheid, zoals eerder omschreven in punt 4 en 6.

7.2

Toestemming  van een medisch en/of academisch ethisch comité moet verworven worden voor aanvang van het onderzoek.

7.3

Er wordt respectvol omgegaan met intellectuele eigendommen van collega’s. De bijdrage van medewerkers wordt duidelijk vermeld in elke presentatie of publicatie.

 

Artikel 8: Professionele relaties

8.1

De muziektherapeut streeft naar een goede en wederzijds ondersteunende samenwerking met collega’s.

8.2

De muziektherapeut onthoudt zich van onrespectvolle opmerkingen over collega’s. In geval van conflict zoekt hij naar een wederzijds aanvaardbare oplossing.

 

Artikel 9: Gelijke kansen

9.1

Voor zover het in het oordeel van de muziektherapeut valt, hebben cliënten gelijke rechten op toegang tot aanmelding en behandeling, ongeacht hun ras, religie, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid of een vorm van handicap, in zoverre deze niet relevant is voor de behandeling waarvoor de cliënt in aanmerking komt.

9.2

Voor zover het in het oordeel van de muziektherapeut valt, worden kandidaten voor opleidingen, supervisie, aanvragers voor professionele erkenning of onderzoeksfinanciering niet gediscrimineerd op grond van ras, religie, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid of enige vorm van handicap die geen invloed heeft op de competentie.

 

Artikel 10: Publiciteit

Mits naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk kunnen muziektherapeuten hun beroepsactiviteit kenbaar maken aan het publiek.

10.1

De verstrekte informatie dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant en discreet te zijn. Ze mag in geen geval misleiden of vergelijken. Resultaten van behandelingen mogen niet voor publicitaire doeleinden worden aangewend. 

10.2

Publiciteit mag niet aanzetten tot overbodige behandelingen.

10.3

Ronselen van patiënten is niet toegelaten.

10.4

Bij het voeren van publiciteit dienen de regels van het beroepsgeheim gevolgd te worden.

10.5

Vermelding van diploma’s, titels, ervaring, competentie en aansluiting bij de BMT vzw dient correct te gebeuren.

 

Artikel 11: Handhaving van de Ethische Code

11.1

BMT vzw stelt een onderzoek in naar verklaarde inbreuken op de Ethische Code en treft gepaste maatregelen waar nodig.

11.2

De EMTC als overkoepelende organisatie heeft de plicht op te volgen hoe de BMT vzw gevolg geeft aan eerder genoemde procedures.